Programa de examen în Kyokushin Karate

 

KYU 10

 • POZITII: FUDO DACHI, SANCHIN DACHI, ZENKUTSU DACHI
 • BLOCAJE: JODAN UKE, MAE GEDAN BARAI
 • TEHNICI BRAT: OI TSUKI, MOROTE TSUKI
 • TEHNICI PICIOR: HIZA GERI, KIN GERI
 • KATA: TAIKYOKU SONO ICHI
 • KUMITE: 2-4 reprize de 1 minut, in functie de decizia examinatorului

Test fizic:  25 flotari, 30 abdomene, 25 genuflexiuni

 

KYU 9

 • POZITII: KOKUTSU DACHI
 • BLOCAJE: SOTO UKE, UCHI UKE, JUJI GEDAN BARAI
 • TEHNICI BRAT: GYAKU TSUKI, AGO UCHI
 • TEHNICI PICIOR: MAE GERI CHUDAN
 • KATA: TAIKYOKU SONO NI
 • KUMITE: 2-4 reprize de 1 minut, in functie de decizia examinatorului

Test fizic:  30 flotari, 40 abdomene, 30 genuflexiuni

 

KYU 8

 • POZITII: KIBA DACHI (90, 45), KUMITE DACHI (JYU KAMAE)
 • BLOCAJE: SHUTO MAWASHI UKE, CHUDAN MOROTE UCHI UKE, UCHI UKE/ GEDAN BARAI
 • TEHNICI BRAT: TATE TSUKI, SHITA TSUKI, JUN TSUKI
 • TEHNICI PICIOR: JODAN MAE GERI, GEDAN MAWASHI GERI, KANSETSU GERI
 • KATA: TAIKYOKU SONO SAN, SOKU GI TAIKYOKU SONO ICHI
 • KUMITE: 2-4 reprize de 1 minut, in functie de decizia examinatorului

Test fizic:  35 flotari, 50 abdomene, 35 genuflexiuni

 

KYU 7

 • POZITII: NEKO ASHI DACHI
 • BLOCAJE: MAWASHI GEDAN BARAI
 • TEHNICI BRAT: TETTSUI OROSHI/KOMI KAMI /HIZO/JODAN/GEDAN UCHI
 • TEHNICI PICIOR: MAE/UCHI MAWASHI/ SOTO MAWASHI/YOKO GERI KEAGE, CHUDAN MAWASHI GERI, YOKO GERI CHUDAN
 • KATA: PINAN SONO ICHI, SOKU GI TAIKYOKU SONO NI
 • KUMITE: 2-4 reprize de 1 minut, in functie de decizia examinatorului

Test fizic:  40 flotari, 50 abdomene, 40 genuflexiuni

 

KYU 6

 • POZITII: TSURU ASHI DACHI
 • BLOCAJE: SEIKEN JUJI UKE (GEDAN/JODAN), OSAE UKE
 • TEHNICI BRAT: URAKEN SHOMEN/HIZO/SAYU/MAWASHI/OROSHI UCHI, NIHON NUKITE JODAN
 • TEHNICI PICIOR: JODAN MAWASHI GERI, JODAN YOKO GERI, GEDAN/ CHUDAN USHIRO GERI
 • KATA: PINAN SONO NI, SOKU GI TAIKYOKU SONO SAN
 • KUMITE: 4-6 reprize de 1 minut, in functie de decizia examinatorului       

Test fizic: 45 flotari, 55 abdomene, 45 genuflexiuni

 

KYU 5

 • POZITII: MORO ASHI DACHI
 • BLOCAJE: SHOTEI JODAN/CHUDAN/GEDAN UKE
 • TEHNICI BRAT: SHOTEI JODAN/CHUDAN/GEDAN UCHI
 • RENRAKU: MAE GERI/YOKO GERI/USHIRO GERI/GH TSUKI
 • TEHNICI PICIOR: JODAN USHIRO GERI, combinatia: MAE GERI-CHUDAN MAWASHI-USHIRO GERI CHUDAN
 • KATA: PINAN SONO SAN
 • KUMITE: 4-6 reprize de 1 minut, in functie de decizia examinatorului

Test fizic:  50 flotari, 60 abdomene, 50 genuflexiuni

 

KYU 4

 • BLOCAJE: SHUTO UKE (JODAN, SOTO, UCHI), SHUTO MAWASHI/MAE GEDAN BARAI, SHUTO JODAN UCHI UKE, MAE SHUTO MAWASHI UKE
 • TEHNICI BRAT: SHUTO YOKO GANMEN UCHI, SHUTO SAKOTSU UCHI, SHUTO HIZO UCHI, SHUTO JODAN UCHI UCHI, SHUTO SAKOTSU UCHI KOMI, YOHON NUKITE
 • TEHNICI PICIOR: USHIRO MAWASHI GERI (jodan/chudan/gedan), combinatia: MAE GERI-CHUDAN MAWASHI-USHIRO MAWASHI GERI JODAN
 • KATA: PINAN SONO YON
 • KUMITE: 6-8 reprize de 1 minut, in functie de decizia examinatorului

Test fizic:  55 flotari, 65 abdomene, 55 genuflexiuni

KYU 3

 • POZITII: KAKE ASHI DACHI
 • BLOCAJE: SHUTO JUJI UKE (JODAN, GEDAN), KOKEN UKE(jodan/chudan/gedan), HAITO UCHI UKE CHUDAN
 • TEHNICI BRAT: HIJI ATE/AGE (chudan/jodan), HIJI MAE/USHIRO/OROSHI, KOKEN UCHI (jodan/chudan/gedan)
 • TEHNICI PICIOR: KAKATO MAE GERI (jodan/chudan/gedan)
 • KATA: PINAN SONO GO
 • KUMITE: 6-8 reprize de 1 minut, in functie de decizia examinatorului

Test fizic:  60 flotari, 70 abdomene, 60 genuflexiuni

 

KYU 2

 • POZITII: KOSA DACHI
 • BLOCAJE: KAKE UKE (JODAN, CHUDAN)
 • TEHNICI BRAT: HAISHU UCHI (jodan/chudan), HIRAKEN UCHI jodan/chudan/mawashi/otoshi, AGE UCHI,
 • TEHNICI PICIOR: TOBI MAE GERI, TOBI NIDAN GERI
 • KATA: YANTSU
 • KUMITE: 8-10 reprize de 1 minut, in functie de decizia examinatorului

Test fizic:  65 flotari, 75 abdomene, 65 genuflexiuni

 

KYU 1

 • BLOCAJE: MOROTE KAKE UKE
 • TEHNICI BRAT: HITOSASHI IPPON KEN, NAKA YUBI/OYA YUBI, TOHO UCHI, KEIKO UCHI
 • TEHNICI PICIOR: TOBI YOKO GERI, JODAN UCHI HEISOKU GERI, OROSHI SOTO/UCHI KAKATO GERI
 • KATA: SAIHA
 • KUMITE: 8-10 reprize de 1 minut, in functie de decizia examinatorului

Test fizic:  70 flotari, 80 abdomene, 70 genuflexiuni

 

1 DAN (Shodan)

 • BLOCAJE: GERI UKE (sune uke, chudan/jodan soto geri uke…etc)
 • TEHNICI BRAT: MOROTE HAITO UCHI JODAN/CHUDAN, HAITO UCHI JODAN/CHUDAN
 • TEHNICI PICIOR: JODAN (gedan/chudan) KAKE GERI (kakato/heisoku), AGE USHIRO KAKATO GERI, TOBI MAWASHI GERI, TOBI USHIRO MAWASHI GERI
 • COMBINATII:
  • ZENKUTSU DACHI: OI TSUKI-OI UCHI -OI GERI
  • KOKUTSU DACHI: SHUTO MAWASHI UKE-HIJI-MAE GERI
  • KIBA DACHI: JUN TSUKI-MAWASHI TETSUI-YOKO GERI
   • HIJI UCHI- URAKEN-GEDAN BARAI-GH TSUKI
  • SANCHIN DACHI: OI TSUKI-UCHI UKE- URAKEN- HIJI UCHI- TETSUI
  • GO GERI: MAWASHI JODAN-USHIRO MAWASHI JODAN-MAE GERI-MAWASHI JODAN-USHIRO MAWASHI JODAN
 • KATA: TSUKI NO KATA, SANCHIN NO KATA
 • KUMITE: 10 reprize de 1 minut

Test fizic:  5 serii a cate 50 flotari, 50 abdomene, 50 genuflexiuni

 

2 DAN (Ni Dan)

 • KATA: GEKISAI DAI, GEKISAI SHO, SEIPAI
 • KUMITE: 20 reprize de 1 minut

Test fizic:  5 serii a cate 50 flotari, 50 abdomene, 50 genuflexiuni

 

3 DAN (San Dan)

 • KATA: TENSHO, GARYU, SEIEINCHIN
 • KUMITE: 30 reprize de 1 minut

Test fizic:  5 serii a cate 50 flotari, 50 abdomene, 50 genuflexiuni

 

4 DAN (Yon Dan)

 • KATA: KANKU DAI, SUSHIHO
 • KUMITE: 40 reprize de 1 minut

Test fizic:  5 serii a cate 50 flotari, 50 abdomene, 50 genuflexiuni